جهت و خواب موی کاشته شده

به این مطلب نیز باید دقیقاً  توجه شود چون خواب مو در قسمت های مختلف سر جهت های مختلفی دارد که باید در زمان ایجاد شیارهای محل کاشت آن را رعایت نماییم. مخصوصاً‌ در ناحیه شقیقه ها و ناحیه پشت سر. در ناحیه پشت سر خواب مو یک حالت حلزونی به خود می گیرد که در زمان شیار زدن باید به آن توجه کرد.

جهت و خواب موی کاشته شده :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

جهت خواب مو در پشت سر

 

جهت و خواب موی کاشته شده :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

جهت خواب مو در کاشت موی این بیمار رعایت نشده است.

 

جهت و خواب موی کاشته شده :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

نمونه ای از کاشت مو که در آن خواب مو رعایت شده است(یک جلسه FuT با 2348 گرافت)

 

جهت و خواب موی کاشته شده :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

کاشت موی سر در یک جلسه FuT با2156 گرافت در ناحیه پشت سر

 

جهت و خواب موی کاشته شده :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

کاشت مو در یک جلسه FuT با رعایت جهت خواب مو در ناحیه پشت سر با 1600 گرافت

در همین قسمت جا دارد به این نکته مهم اشاره نماییم، ‌به دلیل اینکه در ناحیه پشت سر همانطور که قبلاً اشاره شد گردش خواب وجود دارد و موهای طبیعی در این ناحیه در شش جهت رشد می نمایند. زمانی که موهای این قسمت شروع به ریزش می کند همیشه کاهش تراکم مو با شدت بیشتری در این ناحیه خود را نسبت به قسمت های پایین و بالاتر خود نشان می دهد. لذا زمانی هم که کاشت مو در این قسمت انجام می شود تراکم خود را کمتر از ناحیه وسط و جلوی سر نشان می دهد، حال آن که تراکم گرافت های کاشته شده در سانتیمتر مربع به اندازه منطقه وسط و جلوی سر می باشد. ولی چون خواب موهای وسط و جلو سر در یک جهت می باشد آن منطقه خود را پرتر از ناحیه پشت سر  نشان می دهد. برای بعضی از افراد که هم در قسمت جلو و هم قسمت پشت سر تحت عمل کاشت مو قرار گرفته اند، پس از رشد موها در هر  دو ناحیه این سؤال پیش می آید که چرا کاشت موی ناحیه پشت سر کم تراکم تر از  کاشت موی ناحیه جلو سر به نظر می آید؟ همانطور که در قبل اشاره شد از نظر تراکم در هر دو قسمت یک تعداد مو کاشته شده ولی پشت سر به علت خواب مو در جهت های مختلف خود را با تراکم کمتری نشان می دهد و شاید باید گفته شود ناحیه پشت سر همان تراکم واقعی خود را نشان می دهد ولی موهای جلو و وسط سر چون روی هم می خوابند خود را بیشتر از آن چه که هستند، نشان می دهند و پوشش بهتری را ایجاد می نمایند . خواب مو در ابرو و مژه، ریش و سبیل نیز بسیار مهم است مخصوصاً‌ در مژه چون جهت خواب مو در مژه به طرف بالا در پلک بالا، ‌و در پلک پایین نیز به طرف پائین است. حال اگر خواب موی مژه های کاشته شده این جهت را رعایت نکند چه اتفاقی می افتد ؟‌ همیشه موها جلوی دید را گرفته و اعصاب شخص را بهم می ریزد و راهی جز قیچی کردن این موهای بهم ریخته، ‌از نظر جهت رشد، ‌باقی نمی ماند.

مرکز کاشت موی دکتر توکلی