آمار در کاشت مو

واحد استاندارد در کاشت مو در تمام دنیا گرافت می باشد. گرافت به یک قطعه از پوست سر گفته می شود که در روش FuE ، قطعه یک میلی متری از پوست سر که حاوی یک یا شاید 2 تار مو می باشد و در روش FuT  این قطعه بین 7/0 تا 4/1  میلی متر قطر دارد و بسته به تراکم موهای محل برداشت بین یک تا 4 فولیکول یا تار مو در هر قطعه می تواند وجود داشته باشد.

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

گرافت جدا شده به وسیله پانچ در روش FuE

 

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

گرافت های فولیکولی جدا شده در روش FuT

 

 تار مو، اندازه قطعه برداشته شده از پشت سر و یا که توسط کاشت مو ترمیم می شود، نمی توانند ملاک آمار و واحد محاسبه در کاشت مو باشند. چون این قسمت بسیار مهم است به توضیح بیشتر آن می پردازیم. چرا واحد شمارش در کاشت مو نمی تواند تار مو باشد چون نمی دانیم از کل گرافت های جدا شده چند درصد 3 تار موئی و چند درصد 2 تار موئی می باشند. البته گرافت های تک تار موئی بعلت آن که سایز وسیله ای که برای شیار زدن آنها بکار می رود از سایز کوچک تری برخوردار می باشد، جداگانه شمارش می شود. ولی شیارهایی که برای گرافت های 2 ، 3 و 4 تار موئی تعبیه می شود از یک سایز استفاده می شود و به همین دلیل نمی توان از آمار دقیق تار مو اطلاع داشته باشیم. در یک کاشت مثلاً‌ 2000 گرافتی حتی تا 800 تار مو می تواند کم و زیاد محاسبه شود. آمار در کاشت مو نمی تواند به صورت یک منطقه باشد. مثلاً  یک منطقه از سر را نشان داده و گفته شود در این منطقه کاشت را انجام خواهیم داد، خوب در این منطقه می توان 500 عدد گرافت کاشت و یا 2000 گرافت، چون تراکم در کاشت 2000 گرافتی 4 برابر حالت 500 گرافتی در همان سطح خواهد بود و برای انجام یک کاشت موی 2000 گرافتی نیاز به کار بیشتر می باشد.

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

توصیه ما برای بیماران تراکمی بین 18-23 گرافت می باشد.

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

(a)

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

(b)

19و 20- وسعت منطقه ریزش در هر دو فرد یکسان است ولی در عکس (a)1600 گرافت و در عکس (b) 2400 گرافت کاشته شده وهمانطور که ملاحظه می کنید نتیجه کار یکسان نمی باشد.

 

شاید سؤال شود در رابطه با آمار تعداد گرافت از کجا به یقین برسیم ؟

برای آن راه حل ساده ای را پیشنهاد می کنیم. مثلاً  گفته می شود 2000 گرافت کاشته شده، اگر بدانیم در هر سانتیمتر مربع چند گرافت کاشته شده با یک ضرب و تقسیم ساده می توانیم به درستی آن پی ببریم.

در صورتی که در هر سانتی متر مربع 10 شیار برای کاشت آماده شده باشد 2000 گرافت، منطقه ای برابر با 10×20 سانتیمتر مربع و اگر باتراکم 15 عدد گرافت در سانتیمتر مربع کاشت انجام شود با همان تعداد 2000 گرافت  فضائی برابر با 13 × 10 سانتیمتر مربع را می توان پوشش داد و در صورتی که تراکم 20 عدد گرافت در سانتیمتر مربع باشد فضائی برابر با 10 × 10 سانتیمتر مربع را می توان ترمیم کرد. پس هر چه تراکم در کاشت زیادتر باشد سطحی که با آن 2000 گرافت را می توان پوشش داد کوچکتر ولی پرتراکم تر خواهد بود.

امروزه راجع به آمار تعداد گرافت صحبت های مختلفی را می شنویم و یا می خوانیم که به یکی از آن ها اشاره می کنیم. گفته می شود 15000 تار مو در یک جلسه کاشته می شود. همانطور که قبلاً  توضیح داده شد این که  آمار تار مو اعلام می شود و آمار گرافت که خیلی دقیق تر است استفاده نمی شود، جای سؤال دارد. حال همین 15000 تار مو را به طور دقیق بررسی می نماییم. برای 15000 تار مو قرار نیست 15000 شیار زده شود مگر آنکه که هر گرافت حاوی یک تار مو باشد ولی می دانیم که همه گرافت ها نمی توانند حاوی یک تار مو باشند. اکنون یک تار مو برای هر گرافت را محاسبه می کنیم. اگر تراکم کاشت مو را 25 شیار در هر سانتیمتر مربع فرض نماییم فضایی به ابعاد 23×15 سانتیمتری رامی توان با 7500 گرافت پر کرد و 7500 گرافت اضافه می آید که باید دور ریخته شود.

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

 وسعت منطقه ریزش پیدا کرده 15×23 سانتی متر مربع می باشد

حال شاید گفته شود گرافت های 2 و 3 تار موئی جدا می شود. اما چون همه گرافت ها از نظر عملی نمی تواند 2 تار موئی یا  3 تار موئی باشد پس میانگین برای محاسبه آن ها در نظر می گیریم. یعنی 50٪  گرافت ها دو تار مویی و 50٪ بقیه سه تار مویی باشد و برای هر گرافت 5/2 تار مو را محاسبه می نمائیم. حال اگر 15000 تارمو داشته باشیم از این تعداد حدود 500-400 گرافت تک مویی تقسیم می شود که برای کاشت ردیف جلو استفاده می شود. 14500 تار مو باقی می ماند که اگر به 5/2  تقسیم شود (میانگین تار مو در گرافت ) 5800 گرافت 2 و 3 تار مویی داریم که اگر با 500 گرافت تک مویی که قبلاً‌ جدا شده است  جمع شود جمعاً‌ 6300 گرافت خواهیم داشت. اگر تراکم 16 گرافت در سانتیمتر مربع را بخواهیم داشته باشیم برای کاشت فضایی برابر با 23×15 سانتیمتر احتیاج به 4500 گرافت داریم ، پس 1800 گرافت اضافه می آید که باید دور ریخته شود چون فضایی برای کاشت این موها نخواهیم داشت.

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

وسعت منطقه ریزش 25×15 سانتیمترمربع می باشد که ترمیم این منطقه در دو مرحله به فاصله 6 ماه و به روش FuT انجام شد(مرحله اول با 2450 گرافت و مرحله دوم با 2200 گرافت)

 

در بعضی از مراکز طول نوار برداشته شده را ملاک کار قرار می دهند که این نیز دقیق نیست. خوب طول نوار مشخص است ولی مهم عرض نوار است، آیا عرض نوار 5/0 سانتیمتر است یا یک سانتیمتر و یا 2 سانتیمتر پس عرض نوار باید مشخص شود. از یک نوار مثلاً  10 سانتیمتر در 5/1  سانتیمتر با تراکم مویی خوب می توان در یک تقسیم قابل قبول توسط یک فرد با تجربه 700 تا 900 گرافت جدا کرد. ولی از همین نوار در شرایطی که فرد در کار خود ماهر نباشد بیشتر از  200 گرافت جدا نمی شود. پس طول نوار برداشت شده نیز آمار درستی نمی تواند باشد. بنابراین در کل روند کار تجربه پزشک و تکنسین هایی که با وی همکاری دارند بسیار مهم است و تجربه تیمی که عمل کاشت مو را انجام می دهد در نتیجه ای که برای بیمار حاصل می شود تاثیر مستقیم خواهد داشت.

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

این فرد در خارج از کشور  طی سه مرحله به روش FuT تحت جراحی کاشت مو قرار گرفته ولی همانطور که مشاهده می کنید به علت کم تجربگی پزشک نتیجه قابل قبولی حاصل نشده، علاوه بر این بانک مویی فرد نیز از بین رفته و دیگر جراحی به روش FuT امکان پذیر نمی باشد و تنها می توان از روش FiT برای تراکم بخشیدن استفاده نمود.

 

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

کاشت مو در یک جلسه به روش FuT

 

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

مرحله دوم مرحله اول

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

مرحله 5 مرحله 3و 4

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

مرحله6

 

آمار کاشت مو:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

 این فرد در مرکزی 6 بار تحت عمل جراحی کاشت مو به روش FuT قرار گرفته که عملا از این 6 جلسه باید حدود 4800 گرافت تا 5000 گرافت آماده می شد ولی به علت کم تجربگی افراد انجام دهنده این کار بیش از 1500 گرافت نتوانسته بودند آماده نمایند. نتیجه کار را در دو عکس انتهایی مشاهده می نمایید.

مرکز کاشت موی دکتر توکلی