کاشت ابرو

برای انجام کاشت ابرو از موهای نازک ناحیه سر می توان استفاده کرد. خواب موها با زاویه 30- 40 درجه خواهد بود و موها مایل به وسط و دم ابرو کاشته می شود. در افرادی که Tato  انجام داده اند بهتر است زمانی کاشت ابرو را انجام دهیم که Tato  کم رنگ شده و یا حداقل 4 تا 6 ماه از زمان Tato‌ یا ترمیم گذشته باشد و بعد از گذشت این زمان اقدام به کاشت ابرو نمود. مطلب بعدی که در کاشت ابرو بسیار مهم می باشد طراحی و شکل ابرو است که باید به آن بسیار دقت شود. در این طراحی باید دقیقا خواسته بیمار در نظر گرفته شود چون بعد از انجام کاشت ابرو به هیچ وجه محل آن را نمی توان تغییر داد ولی می توان در یک عمل ترمیمی بعدی ضخامت یا طول ابرو را بیشتر کرد. پس بیمارانی که برای کاشت ابرو اقدام می نمایند باید دقیقاً‌ بدانند چه نوع ابرویی را در آینده می خواهند داشته باشند. همان طور که در قبل گفته شد برای ترمیم ابرو از موهای نازک سر استفاده می شود، با این حال ضخامت این موها به نسبت موهای طبیعی ابرو ضخیم تر می باشد. از طرفی این موها از سرعت رشد بیشتری نسبت به موهای طبیعی ابرو برخوردار می باشند که آن مسئله با کوتاه کردن مداوم موهای کاشته شده ابرو برطرف می شود.

البته مجدداً‌ یادآور می شوم جهت خواب ابروهای کاشته شده خوابیده کامل نمی تواند باشد و با یک زاویه 30- 40 درجه رشد خواهند نمود که نسبت به یک ابروی طبیعی ایستاده تر به نظر می آیند.

کاشت ابرو :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

نمونه ای از یک کاشت ابروی ناموفق در یک مرکز

 

کاشت ابرو :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

طراحی ابرو تا روز دوازدهم

کاشت ابرو :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

ماه ششم بعد از عمل و ماه دهم بعد از عمل

کاشت ابرو :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

نمونه ای از کاشت ابرو در آقایان

 

مرکز کاشت موی دکتر توکلی