ترمیم محل سوختگی ها و اسکار زخم

در این بیماران باید به یک نکته بسیار مهم توجه کرد. تراکم کاشت و یا به عبارتی تعداد گرافت کاشته شده در سانتیمتر مربع باید کمتر از یک پوست سالم باشد چون بافت و عروق خونی این منطقه به علت صدمه وارد شده دچار تغییر شدیدی شده لذا انجام عمل باید در جلسات مختلف و با فاصله زمانی 7 الی 8 ماه صورت گیرد.

ترمیم محل سوختگی ها و اسکار زخم :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

ترمیم سوختگی


تاریخ:جمعه 10 مرداد 1393 نویسنده : دکتر حمید امین توکلی