دل نوشته های بیماران

آقای دکتر امان قوجقی


آقای دکتر مهدی دیلمی پور


آقای دکتر محمود هاشمیان


آقای دکتر محسن شریفی


آقای ابراهیم چراغ


آقای دکتر ......


آقای امیر اردشیر اقبال


آقای کریمی